Gewichts­informationen.

Weight ABC

1. What is the technically permissible maximum laden mass?

The technically permissible maximum laden mass of the vehicle (e.g. 3,500 kg) is a mass specification set by the manufacturer which the vehicle must not exceed. Information on the technically permissible maximum laden mass of the model you have chosen can be found in the technical data. If the vehicle exceeds the technically permissible maximum laden mass in everyday driving, this constitutes an administrative offence which may result in a fine.

2. What is the mass in running order?

The specified mass in running order is a default value defined in the type-approval procedure. Due to manufacturing tolerances, the actual weighed mass in running order may deviate from the value stated above. Deviations of up to ± 5 % of the mass in running order are legally permissible and possible.
In simple terms, the mass in running order is the basic vehicle with standard equipment plus a legally fixed standard weight of 75 kg for the driver. This essentially includes the following items:
– the unladen weight of the vehicle together with the bodywork, including operating fluids such as greases, oils and coolants;
– the standard equipment, i.e. all equipment items that are included as standard in the factory-fitted scope of delivery;
– the fresh water tank filled to 100 % in driving mode (driving fill according to manufacturer’s specifications; 20 litres) and an aluminium gas cylinder filled to 100 % with a weight of 16 kg;
– the fuel tank, which is 90 % full, including fuel;
– the driver, whose weight – regardless of the actual weight – is generally specified as 75 kg in accordance with EU law.

3. What is the manufacturer-specified mass for optional equipment?

The manufacturer-specified mass for optional equipment is a value set by Sunlight per layout for the maximum mass of optional equipment that can be ordered. This limit is intended to ensure that the minimum pay-mass, i.e. the legally prescribed free mass for baggage and retrofitted accessories, is actually available for the vehicle load capacity of the vehicles delivered by Sunlight.

4. What is the mass of the passengers?

The mass of the passengers is set a standard value of 75 kg for each seat provided by the manufacturer, regardless of the actual weight of the passengers. The mass of the driver is already included in the mass in running order (see no. 2 above) and is therefore not included again. In the case of a motorhome with four permitted seats, the mass of the passengers is therefore 3 * 75 kg = 225 kg.

5. What is the minimum pay-mass and how can I calculate it?

The EU regulations stipulate a fixed minimum pay-mass for motorhomes, which must remain as a minimum for baggage or other non-factory-fitted accessories. This minimum pay-mass is calculated as follows: 10 * (n + L)
Where: “n” is the maximum number of passengers plus the driver and “L” is the overall length of the vehicle in metres.
For a motorhome with a length of 6 m and 4 approved seats, the minimum pay-mass is therefore e.g. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6. How do I have to consider the additional weight of optional equipment and packages?

The additional weight of optional equipment and packages increases the actual mass of the vehicle (= mass in running order plus selected optional equipment) and reduces the pay-mass. The specified value shows the additional weight compared to the standard equipment of the respective layout. The total weight of the selected packages and optional equipment must not exceed the manufacturer-specified mass for optional equipment.

7. How do I have to consider the Vario Seat?

The Vario seat is an optional 5th seat considered as a regular seat when calculating the minimum payload and passenger mass. To obtain a 5th seat, it must be ensured that the minimum payload is maintained and all other legal mass values are observed. For detailed information, please contact our trading partners.

8. Where do the terminologies come from and what is the legal base of the information?

To inform you as best as possible and transparently about the weights in our sales documents (print and digital), we are generally guided by the legally prescribed terminology. Since July 6, 2022, these have been specified in particular in the Implementing Regulation (EU) 2021/535 (previously: Regulation (EU) No. 1230/2012). The Implementing Regulation (EU) 2021/535 is made available online in the various EU languages: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

Painoon liittyvien tietojen oikeudelliset huomautukset

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Sunlight-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat: 

Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet; 

Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;

100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;

Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;

Kuljettaja, jonka paino – todellisesta painosta riippumatta – arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.
Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:
– Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
– Lain sallima toleranssi ± 5 %: 142,50 kg.
– Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg –
2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Sunlight pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Sunlight tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla – eli vapaasti tehtaalla – ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.
Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita 

ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:
Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 * (n + L).
jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” =
ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa,
jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on
2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 850 kg Massa ajokunnossa
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa»

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
– 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa
(+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus
(< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Sunlight vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Sunlight toimittamissa ajoneuvoissa.  
Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. 

Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Sunlight tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa
– (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
– 3*75 kg Matkustajien massa
– 150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit.
Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa’alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.