Gewichts­informationen.

Weight ABC

1. What is the technically permissible maximum laden mass?

The technically permissible maximum laden mass of the vehicle (e.g. 3,500 kg) is a mass specification set by the manufacturer which the vehicle must not exceed. Information on the technically permissible maximum laden mass of the model you have chosen can be found in the technical data. If the vehicle exceeds the technically permissible maximum laden mass in everyday driving, this constitutes an administrative offence which may result in a fine.

2. What is the mass in running order?

The specified mass in running order is a default value defined in the type-approval procedure. Due to manufacturing tolerances, the actual weighed mass in running order may deviate from the value stated above. Deviations of up to ± 5 % of the mass in running order are legally permissible and possible.
In simple terms, the mass in running order is the basic vehicle with standard equipment plus a legally fixed standard weight of 75 kg for the driver. This essentially includes the following items:
– the unladen weight of the vehicle together with the bodywork, including operating fluids such as greases, oils and coolants;
– the standard equipment, i.e. all equipment items that are included as standard in the factory-fitted scope of delivery;
– the fresh water tank filled to 100 % in driving mode (driving fill according to manufacturer’s specifications; 20 litres) and an aluminium gas cylinder filled to 100 % with a weight of 16 kg;
– the fuel tank, which is 90 % full, including fuel;
– the driver, whose weight – regardless of the actual weight – is generally specified as 75 kg in accordance with EU law.

3. What is the manufacturer-specified mass for optional equipment?

The manufacturer-specified mass for optional equipment is a value set by Sunlight per layout for the maximum mass of optional equipment that can be ordered. This limit is intended to ensure that the minimum pay-mass, i.e. the legally prescribed free mass for baggage and retrofitted accessories, is actually available for the vehicle load capacity of the vehicles delivered by Sunlight.

4. What is the mass of the passengers?

The mass of the passengers is set a standard value of 75 kg for each seat provided by the manufacturer, regardless of the actual weight of the passengers. The mass of the driver is already included in the mass in running order (see no. 2 above) and is therefore not included again. In the case of a motorhome with four permitted seats, the mass of the passengers is therefore 3 * 75 kg = 225 kg.

5. What is the minimum pay-mass and how can I calculate it?

The EU regulations stipulate a fixed minimum pay-mass for motorhomes, which must remain as a minimum for baggage or other non-factory-fitted accessories. This minimum pay-mass is calculated as follows: 10 * (n + L)
Where: “n” is the maximum number of passengers plus the driver and “L” is the overall length of the vehicle in metres.
For a motorhome with a length of 6 m and 4 approved seats, the minimum pay-mass is therefore e.g. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6. How do I have to consider the additional weight of optional equipment and packages?

The additional weight of optional equipment and packages increases the actual mass of the vehicle (= mass in running order plus selected optional equipment) and reduces the pay-mass. The specified value shows the additional weight compared to the standard equipment of the respective layout. The total weight of the selected packages and optional equipment must not exceed the manufacturer-specified mass for optional equipment.

7. How do I have to consider the Vario Seat?

The Vario seat is an optional 5th seat considered as a regular seat when calculating the minimum payload and passenger mass. To obtain a 5th seat, it must be ensured that the minimum payload is maintained and all other legal mass values are observed. For detailed information, please contact our trading partners.

8. Where do the terminologies come from and what is the legal base of the information?

To inform you as best as possible and transparently about the weights in our sales documents (print and digital), we are generally guided by the legally prescribed terminology. Since July 6, 2022, these have been specified in particular in the Implementing Regulation (EU) 2021/535 (previously: Regulation (EU) No. 1230/2012). The Implementing Regulation (EU) 2021/535 is made available online in the various EU languages: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

Wettelijke bepalingen inzake gewichtsgegevens

De gewichtsspecificaties en -tests voor campers worden in de hele EU op uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze handelaars en de Sunlight-configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configureren van uw voertuig. 

1. Technisch toelaatbare maximummassa 

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Massa in rijklare toestand

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten: 

het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen; 

de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;

de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;

de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;

de bestuurder, wiens gewicht – ongeacht het feitelijke gewicht – overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.

Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Zo houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in het gewicht rijklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. 

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van een rekenvoorbeeld:
– massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg
– wettelijk toegestane afwijking van ± 5 %: 142,50 kg

– wettelijk toegestaan massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 kg

U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk model in de technische gegevens. Sunlight doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Sunlight gecontroleerd voor elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Massa van de passagiers

Het massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Optionele uitrusting en feitelijk gewicht

De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. vanaf de fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bIJv. luifel, fiets- of motordrager, satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschillende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek is geleverd.
De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en het gewicht van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen het feitelijk gewicht genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als element van het feitelijke gewicht – een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag het feitelijk gewicht ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

5. nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde nuttige massa) zonder dat het technisch toelaatbare maximumgewicht wordt overschreden. De nuttige massa wordt 

berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven), het gewicht van de optionele uitrusting en het gewicht van de passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van het technisch toelaatbare maximumgewicht (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:
minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.

Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massattige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimaal nuttige massa van 100 kg mag het totale gewicht van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
– 2.850 kg massa in rijklare toestand
– 3*75 kg massa van de passagiers
– 100 kg minimaal nuttige massa
= 325 kg maximaal toelaatbaar gewicht van de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor het massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien het maximaal toelaatbare gewicht voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan het minimale nuttige massa van 100 kg rekenkundig wordt voldaan op basis van het massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen overeenkomstig nuttige massa meer. Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa

– 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand
(+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)

– 3*75 kg massa van de passagiers

– 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)

= 43 kg feitelijk nuttige massa
(< minimale nuttige massa van 100 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt Sunlight verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting

die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen.
Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal Sunlight samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld gewichtsverhoging mogelijk is, het aantal zitplaatsen moet worden aangepast of dat optionele uitrusting moet worden verwijderd.

6. Gevolgen van de afwijkingen/tolerantie van de massa in rijklare toestand op de nuttige massa

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende nuttige massa: als u bijv. ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3. hierboven) bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare belading kan door toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot nuttige massa van 275 kg tot 218 kg verminderd:

3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
– 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand
(+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
– 3*75 kg massa van de passagiers
150 kg optionele uitrusting besteld voor het
specifieke voertuig
= 218 kg feitelijk nuttige massa

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.
Wij raden u ook aan de belading camper vóór elke reis op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met de individuele massa van de passagiers, te bepalen of aan het technisch toelaatbare totale gewicht van het voertuig en de technisch toelaatbare totale gewicht op de as wordt voldaan.